REGULAMIN

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Galerii Glassmour (zwanego dalej Galerią), a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Administratora i Konsumenta.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Galerii każdy Konsument powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Galerii oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin udostępniany jest bezpłatnie przed zawarciem Umowy, a także - na żądanie Konsumenta drogą e-mail. 
 5. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 6. W odniesieniu do Umów zawieranych za pośrednictwem Galerii sprzedawcą jest Administrator, a kupującym Konsument.

 

§2. DEFINICJE

 Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. E-mail - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej,
 2. Formularz zakupu – skrypt będący częścią Galerii, stanowiący środek komunikacji elektronicznej, dostępny na stronie internetowej Galerii, umożliwiający złożenie zamówienia,
 3. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Galerii lub osoby
 4. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Galerii,  zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Galerią.
 5. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania (dostawy zamówienia), adresem poczty elektronicznej i hasłem podanym przez Konsumenta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Galerii, w którym gromadzone są dane Konsumenta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu .
 7. Galerii – internetowa Galeria Glassmour prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym : www.glassmour.com, i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne i usługi świadczone drogą elektroniczną.
 8. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
 9.  Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych. Jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej
  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
 10. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
 11. Towar - produkty oferowane do zakupu w Galerii.
 12. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na skutek złożenia zamówienia.
 13. Zamówienie - dyspozycja i oświadczenie woli zakupu towaru złożona przez Konsumenta, za pomocą ś składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Galerii.

 

§3. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Administratorem Sklepu jest Teresa Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Glassmour” Teresa Wojciechowska ul. Starowiślna 10 lok. 6 31-032 Kraków,  NIP: 8481265525, REGON 365220351, działająca poprzez pełnomocnika Martę Wojciechowską, która posiada stosowne umocowanie.
 2. Galeria oferuje następujące rodzaje usług świadczoną drogą elektroniczną : galeria  internetowa.
 3. Korzystanie ze Galerii możliwe jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadający odpowiednie oprogramowanie, lub mające możliwość jego zainstalowania, w tym przeglądarkę internetową.
 4. Galeria zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.
 5. Konsument może kontaktować się z Galerią :
  a)  z wykorzystaniem interfejsu „Skontaktuj się z nami” dostępnego na stronie internetowej Galerii
  b)  poczty e-mail : kontakt@glassmour.com ,
  c)  telefonicznie : 666 885 896. Opłata dla Konsumentów za połączenie telefoniczne jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.Galeria nie pobiera opłat za połączenia telefoniczne do Konsumenta, jeżeli nie przewyższają pakietu taryfowego dostawcy usług, z którego korzysta Galeria, przy czym Galeria może odmówić kontaktu z Klientem jeżeli koszt kontaktu przewyższy pakiet taryfowy dostawcy usług, z którego korzysta Galeria,
 6. Galeria udziela informacji w zakresie prowadzonej działalności przez cały tydzień od 12 – 18
 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Galerii oraz utworzenia Konta Klienta. 

 

§4. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ GALERII

 1.  Korzystanie i rejestracja w Galerii są dobrowolne oraz bezpłatne.
 2.  Warunkiem korzystania z Galerii jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.
 3.  Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Konsumentom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w internecie.
 4. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Galerii lub jego części w celu konserwacji i rozbudowy, krótkich przerw w dostępie do Galerii bez podania przyczyny.
 5. Korzystanie z Galerii odbywa się na wyłączne ryzyko Konsumenta. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Galerii, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów, o którym mowa w §3 ust.2 Regulaminu.
 6. Administrator nie odpowiada w szczególności za:
  a) jakiekolwiek szkody Konsumenta spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości lub strony internetowej,
  b) treści reklam umieszczanych w ramach Galerii,
  c)  spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu,
  d)  przerwy w funkcjonowaniu Galerii zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności przyczyn technicznych, takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą,
  e) szkody powstałe wskutek wykorzystania przez Konsumenta danych i informacji zawartych w Galerii
 7. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska internetu.
 8. Niniejsza Galerii jest własnością Administratora.
 9.  Administrator wyraża zgodę na przeglądanie strony internetowej Galerii, drukowanie i kopiowanie fragmentów Galerii wyłącznie do użytku osobistego Konsumenta.
 10.  Galerii, jak jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane, ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę.
 11. Przystępując do korzystania z Galerii, Konsument ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 12. 12 Konsument, umieszczając w ramach Galerii jakiekolwiek treści, w szczególności komentarze i opinie w jakimkolwiek miejscu Galerii udziela niniejszym Galerii wyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykorzystywanie i wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w internecie) tych treści. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§5. PRYWATNOŚĆ

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Administrator. Wypełnienie przez Konsumenta formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej, równoznaczne jest ze zgodą na przechowywania i przetwarzanie danych osobowych  w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Galerii, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w :
  a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych,
  d) innych obowiązujących przepisach prawnych.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Konsumentów
  a) imię i nazwisko,
  b) adres korespondencyjny,
  c) adres e-mail,
  d) numer telefonu,
 4.  Konsumentowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust.2, w tym w szczególności do:
  a) wglądu do swoich danych osobowych,
  b) żądania uzupełnienia, uaktualnienie, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5.  Aplikacje Galerii mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Konsumentów oraz użytkowników, a także w celu przechowywania sesji i zbierania danych statystycznych.

 

§6. TRYB NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zwarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z którejkolwiek usługi oferowanej w ramach Galerii.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Konsument może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez Konsumenta Konta umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta przez Konsumenta lub zgłoszenia Administratorowi.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie
  i bez podania przyczyny, włącznie z usunięciem Konta Konsumenta.
 5. Tryb składania i realizacji zamówień, a także zawierania umowy sprzedaży określono w §7-§11.

 

§7. TRYB NAWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Umowa sprzedaży towaru może zostać zawarta przez :
  a) formularz zakupu,
  b) inne środki komunikacji elektronicznej.
 2.  Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta formularza zakupu.
 3. W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny Galerii bądź poprzez inne środki komunikacji elektronicznej umowa dochodzi do skutku, jeżeli Galeria potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.
 4. Kupujący może zrezygnować z towaru, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Zwracany towar należy odesłać razem z rachunkiem. Galeria gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego towaru przelewem na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Konsument. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.
 5.  Galeria zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia lub wydłużenia czasu jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru, o czym poinformuje Konsumenta.
 6. Zamieszczone w Galerii zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Konsumenta.

 

§8. CENA TOWARU

 1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto bez kosztów wysyłki.
 2. Do ceny towaru Galeria dolicza koszty dostawy, zależne od formy i instytucji świadczącej usługę pocztową, którą Konsument zaznaczył w formularzu zamówienia.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Konsumenta.
 4. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do Galerii, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Galerii, bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą uprzednio złożonych zamówień.
 5. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności :
  a) za pobraniem. Płatność za pobraniem polega na zapłacie gotówką należnej kwoty instytucji świadczącej usługę pocztową, w momencie dostawy przesyłki. Instytucja świadcząca usługę pocztową przekazuje Konsumentowi przesyłkę, a ten wpłaca gotówką kwotę należną za zamówienie. Następnie instytucja świadczoną usługi pocztowe rozlicza się z Galerią z otrzymanych należności. Dowodem zapłaty za towar jest pokwitowanie przyjęcia pobrania.
  b)na rachunek bankowy Galerii przed wysyłką towaru.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

§9. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie może zostać złożone przez :
  a) formularz zakupu,
  b) inne środki komunikacji elektronicznej.
 2. Chwilą złożenia zamówienia jest wysłanie formularza zakupu albo wiadomości przez środki komunikacji elektronicznej.
 3.  Potwierdzenie zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego zwrotem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e-mail Konsumenta dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy.
 4.  Po złożeniu zamówienia Konsument zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży towaru oraz opłaty pocztowej za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy Galerii, chyba że Galeria dopuszcza możliwość dokonywania płatności za pobraniem.
 5.   Brak wpłaty po upływie 7 dni od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Galeria anuluje zamówienie.
 6.  Zamówienia złożone w soboty i dni wolne od pracy realizowane są w następnym dniu roboczym.

 

§10. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Galerię rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Galerii przesłanej przez Konsumenta ceny sprzedaży towaru wraz z opłatą pocztową za przesyłkę.
 2. Wysyłka towaru następuje w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania kwoty, o której mowa w ust.1.
 3. Towary wysłane są na podany w zamówieniu adres za pośrednictwem doręczyciela:
  a) Poczty Polskiej wg cennika zawartego na stronie internetowej Galerii
  b) DPD wg cennika zawartego na stronie internetowej sklepu
  c) innego doręczyciela świadczącego usługi pocztowe wg cennika zawartego na stronie internetowej Galerii
 4.  Wszelkie prawa i ryzyka związane z towarem przechodzą na Konsumenta z chwilą wydania towaru doręczycielowi.

 

§11. REKLAMACJA

 1. Konsument powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli towar jest uszkodzony należy spisać protokół, a Konsument i doręczyciel powinni go podpisać.
 2. Procedura reklamacyjna określona jest w dokumencie „Informacja konsumencka”, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Galerii.
 3. Galeria zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią - z pominięciem danych identyfikujących wnoszącego reklamację - na stronach Galerii.
 4. Dane kontaktowe Galerii zawarte są w §3 Regulaminu.

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie obowiązujące przepisy.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Galerii w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Galerii.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi (w tym komunikacji) oraz sposobu działania Galerii, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw Galerii oraz podjęcia wszelkich działań związanych z Galerią. Konsumentowi nie przysługują z tego tytułu żądne roszczenia względem Administratora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.